Covid-1984 : De Corona Wereldorde - Deel 1

Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval' uitgesloten kan worden.

Covid-1984 : De Corona Wereldorde 

Maart/April/Mei 2020

 

Inhoud

Inleiding: Waarzeggers

Een Nieuw Paradigma

Virussen vs Exosomen
'Electrificatie' = Stress
Icke : De Controverse
Pasteur en Bacteriën
Samengevat
Voetnoten

.

- Waarzeggers

Hoe kan het dat -niet-medisch geschoolde- overheden weten te melden dat het Covid-19 virus 'heel lang in ons midden zal zijn en voorlopig niet weg zal gaan'? Hoe komt het dat 'medische experts' -die elkaar doorlopend tegenspreken- en regeringsadviesorganen -w.o. het RIVM, dat sinds de zogeheten corona-uitbraak keer op keer blundert- weten te melden hetgeen de overheden aan ons, de burgers, doorgeeft in de vorm van allerhande restricties omdat 'het allemaal veel langer zal gaan duren dan we denken'?

Simpel. Omdat zij iets weten dat de gemiddelde -niet-medisch geschoolde dan wel minder-geïnformeerde- burger niet weet.

 

Een Nieuw Paradigma

- Virussen vs Exosomen

Virussen zijn niets anders dan af/uitscheidingen van zieke cellen. Met andere woorden, het is niet het virus - wat dus geen virus is, niet in de traditionele zin van het woord - dat ons ziek maakt. De aanwezigheid van wat wij 'virus' noemen geeft aan dat er iets (anders) aan de hand is en dat bepaalde cellen 'ziek' zijn en dus een 'virus' uitscheiden. Het lichaam gaat in de verdediging om zichzelf te genezen van hetgeen dat het 'ziek' maakt.

Wat er dus gebeurt is een volkomen normale reactie van het immuunsysteem, het uitscheiden van zogenoemde exosomen, wat (nu) wordt weergegeven als een, al dan niet (levens)gevaarlijk, virus.(1)

Wanneer een cel wordt 'vergiftigd' door het één of ander, scheidt het iets uit dat (nu) exosomen wordt genoemd. Exosomen zijn een soort van blaasjes die worden uitgescheiden door de aangetaste cellen. Ze ontstaan in de cellen zelf, middels het afweermechanisme, waarbij de 'beschadigde' cel-inhoud door de blaasjes wordt ingekapseld en uitgestoten om de cel en het lichaam via de natuurlijke 'afvoersystemen' te verlaten.

Een 'virus' is dus intern van oorsprong, niet extern, d.w.z., dat wat we virus noemen is een interne (afweer)reactie op een, over het algemeen, externe actie, c.q., een gevolg van een oorzaak - dus niet andersom, wat blijkbaar wordt gedacht dan wel wordt verteld. Het virus is dus niet het probleem, het is de natuurlijke oplossing voor een oorzaak waar het 'virus' een gevolg van is. Een exosoom voor een virus aanzien, wat het dus niet is, of het zo noemen, is dus of een misvatting of opzettelijk.

Kort gezegd, een virusinfectie is het symptoom, niet de oorzaak. Hetzelfde geldt, overwegend, voor bacteriële en schimmelinfecties, specifieke gevallen daargelaten.

Zo weten blunderende overheden en evenzo blunderende regeringsadviesorganen dus dat "Covid-19" 'heel lang in ons midden zal zijn en voorlopig niet weg zal gaan'. Ja, duh! Exosomen zijn er altijd al geweest, zullen er altijd zijn en zullen er altijd blijven en zullen altijd blijven doen wat ze doen zolang de biologische mens op de aardkloot rondloopt.(2)

Wat is dan de 'werkelijke'; de onderliggende, oorzaak die een 'virus' tot gevolg heeft?

- 'Electrificatie' = Stress

Vooralsnog heeft het er alle schijn van dat het begrip 'virus' herzien moet worden als zijnde de alleen- of allesboosdoener. Het begrip 'virus' lijkt onderhevig aan het causaliteitsprobleem, d.w.z., dat het gezien wordt als oorzaak terwijl het 't gevolg is van een andere oorzaak: elektrificatie (electrostraling) en stress.

Het causaliteitsprobleem houdt in dat oorzaak en gevolg met elkaar verward worden of dat 'derden' niet worden meegenomen in de analyse.

Wanneer er brand uitbreekt is er bijna altijd sprake van brandweerlieden, dat kan geen toeval zijn. Het is dus wel duidelijk dat brandweerlieden iets met brand van doen hebben. Is ook wel logisch, ze heten niet voor niks 'brand weer'. Het is dus zaak brandweerlieden af te schaffen/te verbieden om verdere branden te voorkomen. Probleem opgelost. Simpel.

Bij onderzoek in deze, om het even welke insteek wordt gehanteerd, komen we steeds op hetzelfde punt uit, het spoor leidt elke keer weer in dezelfde richting.(3)

De begrippen 'virus' en 'electrificatie' zijn relatief nieuw en deden beide hun intrede bij de aanvang van en tijdens de industriële revolutie. Dat is opmerkelijk te noemen.(1)

Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval' uitgesloten kan worden? In deze wijzen alle sporen naar het voorgenoemde.

'Electrificatie'

1889 - De Aziatische of Russische griep
Die viel samen met de introductie van het elektrisch licht - denk aan de gloeilamp.

1918 - De Spaanse griep
Die viel samen met de introductie van het radioverkeer - radiogolven
(Tijdens en na de tweede wereldoorlog gebeurde iets dergelijks weer met de introductie van radarsystemen.)

1957 - De Aziatische griep
Die viel samen met de introductie van de tv - denk aan de antennes op ieder dak.

1968 - De Hongkong griep
Die viel samen met de introductie van satellietcommunicatie - radioactieve straling.

Zo zijn er meer voorbeelden te vinden, w.o. 'uitzonderlijke' griepgolven ten tijde van de introductie van de magnetron, gsm (1G) en niet in de laatste plaats de hevige griepgolven van 2016/2017 en 2017/2018 die niet toevalligerwijs samenvielen met de verdere toepassing en introductie van zowel 4G als 5G, wederom een vorm van verdere elektrificatie.

Elektrificatie; vervuiling van het lichaam door electrostraling en ernstige griepgolven gaan dus hand in hand en dat is geen toevalligheid, het één is het genezende gevolg van de ziekmakende oorzaak. Ook nu zien we dat weer bij de invoering van 5de Generatie mobiele netwerken/draadloze systemen want gaat hand in hand met griepuitbraken w.o. Corona/Covid-19.

Tuurlijk, als geduid, correlatie infereert geenszins causatie. Die stelregel echter, geldt voor afzonderlijke, op zichzelf staande, gevallen van het één of ander waarbij (nog) niet alle opties overwogen/bekend zijn. Daar is hier geen sprake van en geldt er een axioma:

Wanneer iets 1 keer gebeurt, dan is het uitzonderlijk
Wanneer iets 2 keer gebeurt, dan is het toevallig
Wanneer iets 3 keer gebeurt, dan is het een patroon
Wanneer iets 4 keer of vaker gebeurt, dan is het structureel

Met de verifieerbare voorbeelden gegeven bevinden we ons dus in de 4de categorie.

- Icke: De Controverse

Het is daarom begrijpelijk dat het begin april 2020 gepubliceerde en gelijk al beruchte vraaggesprek met David Icke, door google, facebook, whatsapp, youtube etc. zoveel mogelijk gebanned wordt onder het mom van 'samenzweringstheorie' en 'nepnieuws'. Daarin wordt namelijk bovenstaande uitgebreid uit de doeken gedaan.

Icke baseert zich overwegend op wat Dr. Andrew Kaufman meldt over bovenstaande. Kaufman is daar niet de enige in, anderen komen eveneens met hetzelfde verhaal naar buiten w.o. Dr. Thomas Cowan, holistisch arts en antroposoof en leunt sterk op werk van Rudolf Steiner. Daarmee hebben we de cirkel rond want Steiner zag het levenslicht aan het begin van de 2de industriële revolutie en dus de introductie van het electrisch licht en was een tijdgenoot van Louis Pasteur.(3)

Toen Steiner werd gevraagd wat zijn visie op de Spaanse griep was, herhaalde hij in grote lijnen wat hij ook al 'vermoedde' bij de introductie van de electriciteit en wat nu de 'electrificatie van de maatschappij' wordt genoemd en komt grofweg neer op het volgende:

“Virussen hebben er niets mee te maken. Virussen zijn reacties van de vergiftigde cel die als verdediging tegen het gif zelf de virussen uitscheidt om de cel te laten overleven. Virussen zijn dus afvalproducten van de menselijke cellen en doen dus zelf niks.”(3)

Verder commentaar overbodig, behoudens op dat laatste. Voortschrijdend inzicht heeft inmiddels geleerd dat exosomen niet alleen doen als reeds omschreven, ze hebben ook een communicatieve functie.

Onze vrienden de exosomen zenden signalen uit naar omliggende cellen; ze dienen eveneens als 'waarschuwingsbakens', ze 'vertellen' de omliggende cellen dat er gevaar dreigt waarop die omliggende cellen 'bedankt voor de tip' roepen en hun maatregelen nemen met het gevolg dat het 'virus' de onvermijdelijke dood tegemoet gaat, wat effectief betekent dat de cellen zich harder wapenen tegen 'vervuiling' door het één of ander, in deze stralingsinvloeden van buitenaf, de natuurlijke reactie van het immuunsysteem. Simpel eigenlijk.

- Pasteur en Bacteriën

Bacteriën -in hun eigen omgeving- zijn niet schadelijk, integendeel. Bacteriën kunnen schadelijk zijn wanneer ze in een omgeving terecht komen waar ze niet thuishoren maar wel kunnen gedijen.

In ons lichaam leven rond de 3000 gram aan bacteriën. Ze zijn niet schadelijk, integendeel, ze vervullen allerlei nuttige zaken w.o. het verteren van voedsel, het terugbouwen van afgebroken weefsel en vooral het juist afbreken van tumorweefsel. Het zijn de mini-werkertjes van ons lichaam. De reden dat wij ze zo negatief inschatten heeft hoofdzakelijk te maken met het “werk” van Louis Pasteur. In 1995 werd duidelijk dat hij de meeste van zijn “wetenschappelijke” experimenten vervalste (al dan niet in opdracht van de farmaceutische industrie in wording) en wij 100 jaar lang onze werkvrienden bestreden hebben.

Ten tijde van Pasteur rezen er reeds vragen over zijn bevindingen m.b.t. de functie van bacteriën aangezien zijn experimenten niet reproduceerbaar bleken; één van de wetmatigheden binnen de wetenschappelijke methode: reproduceerbaarheid. Een volgende rode vlag was dat Pasteur had bepaald (lees: de farmaceutische industrie in wording) dat zijn bevindingen na zijn overlijden achter slot en grendel moesten, wat ook gebeurde, en nog meer achterdocht kweekte. Die achterdocht werd definitief bevestigd toen een nazaat van Pasteur in 1993 alle documentatie vrijgaf en in 1995, ''Het Jaar van Pasteur", openbaar werd en onomstotelijk duidelijk werd wat reeds lange tijd werd vermoed; dat Pasteur de boel behoorlijk heeft geflest en gerust Louis Fraudeur genoemd mag worden.

- Samengevat

Exosomen (microsomen), 'virus' genoemd, is het symptoom, niet de oorzaak. Een ziektebeeld is zowel een signaal dat de innerlijke huishouding verstoord is alswel een signaal dat het verstoorde dan wel 'verzwakte' immuunsysteem bezig is te proberen de zaak te herstellen; het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam in actie.

Dat wat in deze 'ziektebeeld' wordt genoemd is in werkelijkheid het genezingsbeeld.

Dat verklaart waarom mensen, het merendeel, geen schijntje last hebben van 'een rondwarend virus' waar anderen ziek tot doodziek van worden. Immers, bij een goed functionerend immuunsysteem maakt een 'ziektemaker' geen schijn van kans, die heeft al verloren voordat ie begonnen is en bij een iets minder goed functionerend immuunsysteem wordt na de 'infectie' het 'virus'; het symptoom, met enige 'vertraging', ten gevolg van 'herstelwerkzaamheden' door het immuunsysteem, alsnog vakkundig de nek omgedraaid.

Het is dus zaak het immuunsysteem gezond te houden dan wel een handje te helpen, desnoods middels 'medicatie' vooropgesteld dat die medicatie daadwerkelijk dàt doel heeft in plaats van onderdrukking van het ziektebeeld en het dus in stand wordt gehouden en doorwoekert. Immers, symptoombestrijding ondermijnt het zelf-helend vermogen. Medicatie geneest niet, gerichte medicatie ondersteunt slechts de genezing door het afweersysteem zelf ingezet.(4)

Het is derhalve opmerkelijk te noemen, om niet te zeggen veelzeggend, dat overheden w.o. het RIVM wel de mond vol hebben van mondkapjes, de 1.5 meter, toekomstige vaccinaties etc., echter met geen woord reppen over hoe het immuunsysteem gezond te krijgen, hebben en houden en zelfs huis- tuin- en keuken-(genees)middelen, waarvan bekend is dat ze het immuunsysteem boosten/ondersteunen, afdoen als 'niet als effectief aangetoond' of wegwuiven met 'niet wetenschappelijk onderbouwd'.

Kortom, pleisters plakken op een symptoom is hetzelfde als 'kusje d'rop', maar dan minder lief tot dodelijk.

N.B. Mensen overlijden niet dóór een griep(virus), wel mèt een griep(virus). BIG difference! Mensen overlijden door complicaties die optreden ten gevolge van onderliggende -in werkelijkheid bovenliggende- oorzaken; het is cumulatief, een optelsom. De hoge comorbiditeit vertelt het verhaal.

Een 88-jarige terminale kankerpatiënt die thuis van de trap valt, daarbij ernstige interne verwondingen oploopt, met spoed in het ziekenhuis wordt opgenomen, daar behandeld ook nog 's 'corona' blijkt te hebben opgelopen en twee dagen later overlijdt, is dan aan wat overleden? Ouderdomsverschijnselen? De terminale kanker? Het ernstige interne letsel? Het ziekenhuis? De behandeling? Corona? De val van de trap?

 

Voetnoten

(1) Virus: leenwoord uit het Latijn en het Franse virulent in de betekenis van gif of vergif en in die zin ‘ziekteverwekker’ en doet de intrede in de tweede helft van de 17de eeuw (1663) en neemt een vlucht in het publieke bewustzijn aan het eind van de 19de eeuw (1885). 80% van dat wat bekend is van wat 'virus' wordt genoemd is hypothetisch van aard, hooguit semi-theoretisch; bestaat uit veronderstellingen en twijfelachtige aannames door middel van terugredeneren - in tegenstelling tot de microsomen/exosomen propositie. Tot op de dag van vandaag is dat wat 'virus’ wordt genoemd niet als zodanig aangetoond, althans, niet conform de regelen der kunst. Zie: 'Koch's Postulaten'. Gerelateerd: bacteriofagen.

Het begrip 'virus' is slechts een sticker; een idee, een denkbeeld, het is conceptueel, niet het werkelijke ding. Het menu is niet de maaltijd, de (land)kaart is niet het terrein.(') Daarom is het begrip 'exosomen' veel toepasselijker want zeer passend gekozen, het betreft immers excrementen; vervuilingen/afval, door de cel uitgestoten om zichzelf te genezen/gezond te houden, een proces dat zich, waar het verkoudheid en griep betreft, doortrekt door uitademen, niesen en hoesten, transpireren, de urine en de ontlasting waarmee de vervuiling/het afval op natuurlijke wijze het lichaam verlaat.

(') Dat is ook wat Béchamp, Steiner en anderen van begin af aan hebben geduid, het is niet het vermeende virus, het is het terrein, het totaalplaatje: de germ-theory vs de terrain-theory. Behandel niet de ziekte, behandel de patiënt.

(2) Blunderende overheden en hun adviesorganen die -aantoonbaar- onzin verkopen, is of een gevolg van incompetentie of een gevolg van opzet. Andere opties zijn er niet.

Elke keer wanneer een overheid handelt in strijd met de werkelijkheid; contra het empirisch bewijs, dienen we de allerbelangrijkste vraag te stellen: cui bono; wie heeft hier belang bij, wie haalt hier voordeel uit - op welke manier en -dientengevolge- met welk doel (het doel kan gegenereerd worden uit de toegepaste methode).

(3) Steiner herhaalde daarmee wat Antoine Béchamp eveneens verwoord had, microsomen noemde en door Louis Pasteur als schadelijke bacteriën werd bestempeld. Béchamp staat in verhouding tot Pasteur zoals Tesla in verhouding staat tot Edison, de één is grotendeels uit de geschiedenisboekjes verdwenen, de ander wordt alom gelauwerd.

De virus propositie als gepromoot is niet houdbaar, In het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw liet de wetenschappelijke geneeskunde het idee dan ook varen omdat de vermeende virussen onvindbaar bleven. Gaandeweg werd erkend dat bij het afsterven van cellen van gezonde organen; gezond weefsel, afvalproducten werden geproduceerd - exosomen dus- die men voorheen als "virussen" had betiteld. De virologie had zichzelf daarmee weerlegd en effectief als wetenschap opgeheven. Het heeft er dus alle schijn van dat de virusmythe willens en wetens in stand wordt gehouden. Waarom? Wel, cui bono?

Ook hier stuiten we op een steeds terugkerend punt: het militaire-industriële complex, in deze, de farmaceutische industrie. Het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne farmaceutische industrie vertelt het verhaal, luid en duidelijk. https://www.dr-rath-foundation.org/2007/05/the-history-of-the-pharma-cartel/ (Engelstalig)

(4) De vragen die zich direct opdringen zijn, slaan Béchamp, Steiner, Kaufman, Cowan en anderen uit die hoek en zij die het eveneens verwoorden w.o. Icke de plank mis - zijn overheden en hun adviesorganen hopeloos incompetent - doen overheden, hun adviesorganen en instituties, in opdracht van derden, precies wat hen wordt opgedragen ...

.

In Deel 2

Inleiding: Machinaties
Hegeliaanse Dialectiek
Axioma
Geen 'medicijn'
Stress
Foutieve Behandeling 'Corona'
Samengevat
Elektrificatie 'Up the Scale'
Het Doel - De Opmars van de Machines
Disclaimer
Gerelateerd


Janis Say

16 Blogs posts

Reacties